Ciklomen Group se nalazi na čelu tehnoloških rešenja za izgradnju i rekonstrukciju celokupnog tretmana obojenih metala, koja su zasnovana na prvenstvenom odnosu cene i kvaliteta, nudeći međunarodnu opremu koja je najbolja u svojoj klasi za široki spektar primene u obradi minerala.

Ciklomen predlaže vodeća tehnološka rešenja i usluge za obradu cinka, olova, bakra i srebra u ključnim fazama lanca vrednosti, od rude do visokokvalitetnog koncentrata. Ciklomen predlaže energetski efikasne i ekonomične metode, zasnovane na naučno-istraživačkoj i tehnološkoj opremi partnera, kao i usluge životnog ciklusa koje obezbeđuju održivu dugoročnu delatnost.

PROIZVODNJA | Izgradnja i rekonstrukcija flotacionih objekata

Ciklomen results range from equipment to complete production plants, always tailor-made to the customer’s needs. Ciklomen competitive edge is based on our extensive mineral processing experience in the Balkans region, combined with recognized technologies. Comprehensive process and industry knowledge with dozens of partners, projects completed and projects in development, owned by Ciklomen Group, and projects implemented for external partners enable us to be a unique strategic partner for any customer in the region and beyond.

Rezultati Ciklomen su u opsegu od opreme do kompletnih proizvodnih postrojenja koja su uvek prilagođena potrebama naručioca. Konkurentna prednost Ciklomen se bazira na našem bogatom iskustvu u preradi mineralnih sirovina u regionu Balkana u kombinaciji sa priznatim tehnologijama. Moderni procesi i industrijsko znanje sa desetinama partnera, realizovani projekti i projekti u oblasti razvoja koji pripadaju Ciklomen Group, kao i projekti koji su realizovani za spoljne partnere, omogućavaju nam da budemo jedinstveni strateški partner za bilo kog klijenta u regionu i van njegovih granica.

Sposobnost Ciklomen da kombinuje projektovanje procesa i automatizacije se koristi u rudnicima koji pripadaju grupi i kojima grupa upravlja, s tehnologijom obrade minerala koja je bila razvijena za proizvodnju koncentrata svake kategorije sa maksimalnom efikasnošću. Mi smo obavili projektovanje i instalirali smo jednu od najefikasnijih i najpouzdanijih u svetu oprema za Ciklomen i partnere. Ciklomen ima mogućnost da obezbedi integrisani proces projektovanja i da obezbedi prerađivačke fabrike praktično bilo kojim nivoom efikasnosti, zasnovane na potrebama klijenata, predlažući tehnički, ekonomski i ekološki održiva rešenja.

© 2016-2019, Ciklomen Investment